Garantibetingelser for
Dantherm produkter

§9. ANSVAR FOR MANGLER
Køber skal ved modtagelsen af produkterne og inden køber skriver under på en kvittering fra speditøren, foretage en grundig undersøgelse for at sikre sig, at der ikke er nogen udvendig skade på produktet. Hvis en skade konstateres, skal køberen rejse krav over for speditøren. Køberen skal ved udarbejdelsen af sine salgs- og leveringsbetingelser sikre sig, at kunden straks ved produktets modtagelse og inden ibrugtagning er forpligtet til at gennemgå og afprøve det leverede produkt for at sikre sig, at produktet er mangelfrit.

Reklamation over eventuelle mangler, der er eller burde være konstateret af kunden ved en sådan undersøgelse, skal fremsættes over for køberen straks og inden 8 dage efter kundens modtagelse af produktet, hvis reklamationen skal opretholdes, og hvorefter køberen får en yderligere frist på 8 dage til at reklamere over for Dantherm.

Dantherm giver 2 års garanti på konstruktion, materialer og fremstilling fra produktionsdatoen at regne. Køber har bevisbyrden for, at en evt. påberåbt mangel skyldes nævnte forhold. Meddelelse om mangler skal afgives inden for garantiperioden.

Dantherm er forpligtet til at reparere eller udskifte produkter, som er dækket af ovennævnte garanti, i garantiperioden. Alle reparationer vil foregå på Dantherms område.

Den garanti, som Dantherm yder, dækker ikke følgende:

  • Omkostninger i forbindelse med returnering til og/eller videreforsendelse fra Dantherm af reparerede, nye reservedele eller produkter. Disse omkostninger skal afholdes af køber. 
  • Mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse og ukorrekt montering udført af andre end Dantherm.
  • Mangler, som skyldes normal slitage eller forringelse.
  • Mangler/fejl opstået i andre produkter eller materialer, som er tilvejebragt af køber, eller i konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. I tilfælde, hvor Dantherm har accepteret udskiftning af defekte dele på stedet, skal alle defekte dele, som udskiftes i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, returneres til Dantherm, medmindre andet er aftalt.

Ud over det, som er anført i disse bestemmelser, kan køber ikke gøre krav gældende på erstatning eller et forholdsmæssigt afslag for mangler i henhold til nærværende betingelser. Køber vil i særdeleshed under ingen omstændigheder være berettiget til erstatning for indirekte tab, inkl. men ikke begrænset til tabt fortjeneste.Hovedkontor

Dantherm A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive

Tel. +45 96 14 37 00

info@dantherm.com

CVR: 20864591