Avfuktning av
vattenverk

Luftfuktigheten vid vattenverk kan nå extrema nivåer. Här handlar avfuktning om att skydda vattenledningar, pumpar och annan utrustning, men även själva byggnaden. Om den relativa luftfuktigheten blir för hög kommer omfattande kondens att uppstå på alla metallytor. Färgen kommer att flaga på vattenledningar och allvarliga korrosionsangrepp uppstår. Detta ökar underhållskostnaderna och förkortar livslängden för såväl utrustning som byggnad.

Den fuktiga miljön påskyndar också tillväxten av svamp och mögel. Myggor älskar fukt och lägger ägg i öppna vattenmagasin, vilket gör det mycket svårt att uppfylla hygienkraven. I de flesta fall ligger vattentemperaturen på 6–9 °C. Det innebär att vattenledningarnas yttemperatur är ungefär densamma. För att undvika kondensation måste daggpunktstemperaturen understiga rörledningarnas yttemperatur. Vanligtvis bör inomhustemperaturen vid vattenverk hållas vid en nivå som ligger minst 2 °C under vattentemperaturen. Samtidigt måste man hålla RH-värdet på relativt låg nivå, och då måste avfuktning användas. Vattenverk har vanligtvis ordentlig ventilation. En luftväxling på 0,3–0,7 gånger per timme är att rekommendera.

I allmänhet stiger inomhustemperaturen i ett vattenverk sällan över 16–18 °C på grund av de kalla vattenledningarna och på grund av att anläggningar av den här typen oftast ligger under marknivå. Det innebär att ett RH-värde under 45 % räcker för att undvika kondensation året runt. Tabellen nedan visar maximalt RH-värde vid olika temperaturer i syfte att undvika kondensation.

Rumstemperatur (°C) 10 12 14 16 18 20
Högsta RH-värde (% RH) 80  70  61   54 48  42 

 

Den totala avfuktningskapaciteten bestäms av:

W (totalt) = W (vattenmagasin) + W (ventilation)

 W (vattenmagasin) = c x A x (xsa - x1)

  

W = g vatten/timme
c = konstant empiriskt värde på 6,25 när lufttemperaturen är minst 2 °C högre än vattentemperaturen
A  = vattenytans area (m2
xsa = vatteninnehåll i den mättade luften vid vattentemperaturen (g vatten/kg luft) vid 100 % RH. 
x1 vatteninnehåll i luften vid önskad fuktighet och temperatur (g vatten/kg luft) 

 

W (ventilation) = p x V x n x (x1 - x2)

I det här exemplet vill vi fastställa nödvändig avfuktningskapacitet för ett vattenverk med en lufttemperatur på 15 °C och ett önskat RH-värde på 50 % RH. Vattenverkets yta är på 300 m3, vattenytan är 40 m2 och vattentemperaturen 8 °C. 

Data:

Vattenverkets volym

 

300 m3

Luftfaktor 0,3 per timme
Vattenyta: 40 m²
Vattentemperatur: t = 8 °C (och 100 % RH)
Vatteninnehåll i luften vid vattentemperatur xsa = 7 g vatten/kg luft (se hx-diagram)
Önskat tillstånd t = 15 °C och 50 % RH > x1 = 5 g vatten/kg luft (se hx-diagram)

 

Beräkningen:

W (vattenmagasin) = 6,25 x 40 x (7-5) = 500 g vatten/timme
W (ventilation) = p x V n (x1 - x2) = 1,2 x 300 x 0,3 x (10-5) = 540 g vatten/timme
W (totalt) = 500 + 540 = 1,04 liter/timme

 

Daggpunktstemperaturen vid 15 °C och 50 % RH är cirka 5 °C enligt hx-diagrammet. Om vattentemperaturen är 8 °C och den relativa luftfuktigheten runt rören är närmare 90 % uppstår INGEN vattenkondensation på rören eftersom den faktiska vattentemperaturen är högre än daggpunkten. Detta överensstämmer med värdena i tabellen ovan. 

Rekommendation: Två mobila CDT 60-enheter. Kapacitet: 0,6 liter per timme och enhet vid 15 °C/50 % RH. Som vi sett är det mycket viktigt att ha total kontroll över sambandet mellan temperatur och RH-värde i den här typen av situation. För att lyckas med detta rekommenderar vi att du förser varje mobil CDT 60-avfuktare med en hygrostat inställd på 55 % RH. Det går då att automatiskt se till att temperatur och luftfuktighet hålls på en nivå som förhindrar kondensbildning.

Kontakta mig
för support
Reservdelar Dantherm Flexibox TKS ACUE EFC CoolRack CDP CDT CDF

Jag kan hjälpa dig med:

- Styrsytem
- Kylaggregat
- Avfuktare

+46 (0)11 19 30 44