Hur fungerar
en avfuktare?

Illu _2-0NY Bred

Hur fungerar en mobil avfuktare?
Den grundläggande principen bakom en kondenserande avfuktare är faktiskt ganska enkel. En fläkt suger in fuktig luft och leder den genom en förångare med kylningsfunktion. Luften kyls till en temperatur en bra bit under sin daggpunkt. Vattnet kondenseras på förångarens kalla yta och droppar ned i en vattenbehållare eller leds vidare till ett avlopp. Därefter fortsätter den torra luften genom en varm kondensator som värmer upp luften och återför den till rummet där den absorberar mer fukt. Processen fortsätter ända tills önskad miljö har uppnåtts.

Temperatur och luftflöde

Illu _2-1 Bred

Det luftflöde som passerar genom den varma kondensatorn ser samtidigt till att kondensatorn får tillräcklig kylning. Slutresultatet blir att frånluften har en temperatur på 33 °C och en fuktnivå på 35 % RH (4) när den lämnar avfuktaren. Temperaturen stiger eftersom kompressorn tillför energi och dessutom kommer latent värme från kondenseringsprocessen.

FuktregleringHygrostat 01
Om avfuktaren av någon anledning bara behöver köras inom ett visst RH-intervall är det enkelt att ansluta en hygrostat. Ställ in önskad relativ fuktnivå. Hygrostaten stoppar avfuktaren när önskat RH-värde har uppnåtts, och startar den automatiskt igen om luftens relativa luftfuktighet stiger över önskat RH-värde.

Temperaturreglering
Om rumstemperaturen ligger utanför driftintervallet (3–30 °C) stoppar avfuktaren. Den startar automatiskt så snart rumstemperaturen återigen ligger inom driftintervallet. Detta innebär att avfuktaren körs så länge rumstemperaturen håller sig inom godkänt intervall och minskar då hela tiden RH-värdet.  

Komponenternas principiella funktionerIllu _2-3b

CDT 30, 30 S, 40 och 40 S med kapillärrör

1: Kompressor
2: Förångare
3: Kondensator
4a: Kapillärrör
5: Vätskeledningstork
6: Magnetventil
7: Fläkt
8: Mottagare

 

  

 

Illu _2-2b

 

 

CDT 20, CDT 60 och CDT 90 med termostatisk expansionsventil

1: Kompressor
2: Förångare
3: Kondensator
4b: Termostatisk expansionsventil
5: Vätskeledningstork
6: Magnetventil
7: Fläkt
8: Mottagare

 

Kompressorn (1) hämtar hetgas från lågtryckssidan och pressar in den i kondensatorn (3). Fläkten (7) drar in den kalla luften från förångaren (2) via kondensatorn (3) där den värms upp av hetgasen. Under processen kyls gasen och hamnar i slutänden i mottagaren (8), nu i vätskeform. Det nu trycksatta köldmediet leds genom en vätskeledningstork (5) som avlägsnar eventuell oönskad fukt från köldmediet. Köldmediet leds därefter genom ett kapillärrör eller en termostatisk expansionsventil (4a/4b) för att sänka trycket innan det kommer till förångaren (2). Det når där sin kokpunkt och återgår till hetgas med lågt tryck.

KapillärrörEtt kapillärrör och en termostatventil har i princip samma funktion. Detta är att sänka trycket och reglera köldmedieflödet genom förångaren. Vid lågt tryck förvandlar värmen i den utifrån kommande luften köldmediet i förångaren till gas. Kapillärrör står för ett statiskt motstånd. Allt köldmedium måste passera genom ett långt rör med liten diameter, vilket minskar trycket. Den termostatiska expansionsventilen står för ett dynamiskt motstånd. Givaren returnerar information till ventilen som därefter öppnas eller stängs en aning. Om förångaren inte får tillräckligt med köldmedium kommer givartemperaturen att öka, vilket får ventilen att öppnas lite till (och omvänt). 

TermostatventilEn termostatisk expansionsventil kan, till skillnad från ett kapillärrör, kompensera för avvikande RH-värden och temperaturer hos den luft som dras in till avfuktaren. Det innebär att expansionsventilen är det klart bättre valet när det gäller större avfuktare, men varianten är dyrare och inga större prestandaförbättringar uppnås i mindre enheter. 

  Avfrostning

Beroende på rumstemperatur och luftens RH-värde blir förångaren mycket kall under drift. Rent generellt innebär en lägre lufttemperatur också en lägre förångartemperatur. Om lufttemperaturen ligger under ca 15–20 °C (beroende på relativ luftfuktighet) kommer isbildning att uppstå på utsidan av förångaren. Om man tillåter att stora mängder is ansamlas på förångaren kommer enhetens avfuktningskapacitet att försämras. Därför utförs avfrostning med hetgas från kompressorn.

Illu _2-3b

1: Kompressor
2: Förångare
3: Kondensator
4a: Kapillärrör
5: Vätskeledningstork
6: Magnetventil
7: Fläkt
8: Mottagare

  

När börvärdestemperaturen 5 °C uppnås på förångarens yta aktiveras en timer. Efter 30 minuter öppnas magnetventilen (6) och hetgas spolar av förångaren och smälter bort isen från ytan. När börvärdestemperaturen uppnås stängs magnetventilen, och normalt driftläge återupptas.

Kontakta mig
för support
Reservdelar Dantherm Flexibox TKS ACUE EFC CoolRack CDP CDT CDF

Jag kan hjälpa dig med:

- Styrsytem
- Kylaggregat
- Avfuktare

+46 (0)11 19 30 44