Torka byggnader

Överskottsvatten i material
Avfuktning används huvudsakligen för att avlägsna överskottsvatten i material i samband med byggarbeten eller vattenskador.

När det gäller vattenskador är det normala att påbörja avfuktningen så snabbt som möjligt, men eftersom typ och omfattning kan variera kraftigt är det nödvändigt att bestämma bästa möjliga metod från gång till gång.

En avgörande parameter vid vattenskador är hur lång tid vattnet hade på sig för att tränga in i byggnadens struktur, möbler osv. Det är också mycket viktigt att minimera luftväxlingen så att fuktig luft inte kan komma in i rummet. Tumreglerna ger dig en del empiriskt bestämda data att utgå från eftersom det i de flesta fall är nästan omöjligt att beräkna den absoluta avfuktningskapacitet som krävs för en viss vattenskada.

Vid avfuktning av ett nybygge bör man också hålla luftväxlingen nere, men den viktigaste faktorn här är vatteninnehållet i de använda materialen. I många fall har man en deadline att klara, och har med andra ord en begränsad tid för torkningen.

Torka byggnader

Förr i tiden tog det mellan sex och nio månader att uppföra en genomsnittlig byggnad, och då hann byggmaterialet torka på naturlig väg fram till dess att huset stod klart. Numera är byggarbeten mycket effektivare och snabbare. Det innebär att avfuktning blir nödvändig för att avlägsna överskottsvatten från de olika byggmaterialen innan huset kan börja användas.

När du ska välja avfuktare för att torka en byggnad måste du beakta hur mycket vatten som ska avlägsnas och hur lång tid du har på dig.

Detta är faktiskt ingen enkel uppgift. I vissa fall kan man ta tabeller till hjälp för att beräkna mängden vatten i olika byggmaterial. Obs! När det gäller torkning av nybyggda fastigheter är de byggmaterial som använts för väggar, golv och tak. Vatteninnehållet i olika byggmaterial varierar så mycket att det omöjliggör en enkel tumregel. 

Vatteninnehåll i olika byggmaterial (kg/m³)

Material Vid projektstart Kemiskt bundet vatten Önskat tillstånd vid 50 % RH Vatten att avlägsna
Trä 80  - 40 40
Platta, tak 10 - 10 0
Tegel, vägg 80 - 10 70
Lättbetong  100–200 - 20 80–180
Betong K 15 II 180 42 38 100
Betong K 25 II 180 57 46 77
Betong K 40 II 180 71 51 58

 

I det här exemplet ska vi beräkna avfuktningskapaciteten som krävs för att avlägsna överskottsvatten från en nyligen uppförd byggnad på 30 dagar. Byggnaden är 2,4 m hög, 7 m bred och 16 m lång. Väggar och tak är byggda av förtorkat virke. Golvet måste däremot torkas eftersom det består av 10 cm tjock betong, K 40 II.

Data:

Period 30 dagar
Torkningsmiljö t = 20 °C och 50 % RH (genomsnitt mellan inledande fukt på 60 % RH och avslutande fukt på ca 40 % RH)
Byggnadens volym 2,4 x 7 x 16 = 268,8 m³
Material Betong K 40 II, 10 cm

 

Beräkningen:
Betongvolym att avfukta:
V = 16 x 7 x 0,1 = 11,20 m³

Överskottsvatten i betonggolv:
Q = 11,20 x 58 kg vatten/m³ = 649,6 kg vatten

Vi måste avlägsna 649,6 liter vatten på 30 dagar:
W = 649,6/30 = 21,65 liter/dygn

Vi behöver en avfuktningskapacitet på 21,65 liter/dygn.

Rekommendation: CDT 40 Kapacitet: 0,70 liter/timme vid 20 °C/50 % RH. En CDT 40 avlägsnar 16,8 liter/dygn. Det innebär att två CDT 40-enheter bör räcka till.

Observera att torkningsprocessen går snabbast i början eftersom vatteninnehållet är mycket högt när processen påbörjas. I takt med att RH-värdet faller kommer också den totala avfuktningskapaciteten att minska.

Riktlinjer för torkningsprocessen
När avfuktning används för att torka byggnader och material körs avfuktarna kontinuerligt. Den relativa fukthalten minskar gradvis och medger då ytterligare förångning från de fuktiga materialen i rummet. Förångningens omfattning varierar beroende på rumstemperatur, material och luftfuktighet.

En av fördelarna med kondenstorkning är att processen är stabil och skonsam. Om tiden inte är en viktig faktor uppnår man en optimal avfuktningsprocess genom att bevara rummets miljö stabil runt 20 °C och ca 40 % RH. På så vis skapar man en perfekt balans mellan den torra luften i byggnaden och de fuktiga byggmaterialen, undviker att ytorna torkar ut, kavitationer samt skador på förtorkade material som exempelvis parkettgolv.

Tillför vid behov värme, men tänk på att en påskyndad torkprocess kan leda till negativa konsekvenser. Det finns risk för att bara ytorna torkar vilket kan leda till kavitation, det vill säga att omfattande fukt finns kvar i hålrummen inne i väggarna. Detta förlänger torktiden eftersom fukten har svårt att tränga igenom till den torra ytan. Yttorkning innebär också risk för sprickbildning i ytorna på väggar, tak och golv.

Det är viktigt att rummet/huset är så tätt som möjligt. Se också till att det är ordentligt skyddat mot regn och snö. Ventilation är nödvändig för målade ytor, men tänk på att göra rummet/huset så tätt som möjligt när ingen befinner sig där. Se också till att förtorkade material inte utsätts för vatten via öppnade fönster.

Om luftväxlingen i rummet inte regleras skapar varierande omgivningstemperaturer och fuktnivåer en mycket mer svårkontrollerad torkningsprocess. Vintertid innehåller utomhusluften vanligen väldigt lite vatten, och fuktnivån stiger sannolikt inte särskilt mycket även vid omfattande luftväxling. Energiförbrukningen ökar dock dramatiskt eftersom den kalla inkommande luften måste värmas upp. Sommartid kan luften innehålla ganska mycket väta, och man blir då tvungen att avlägsna ännu mer vatten från rummet/huset om det inte har tätats i tillräcklig utsträckning.

I de flesta fall koncentreras fukten i källare och områden där vatten används för pågående byggnadsarbeten, till exempel målning, betongblandning osv. Placera avfuktarna på de platser där de gör som mest nytta.

Kontakta mig
för support
Reservdelar Dantherm Flexibox TKS ACUE EFC CoolRack CDP CDT CDF

Jag kan hjälpa dig med:

- Styrsytem
- Kylaggregat
- Avfuktare

+46 (0)11 19 30 44

Kontakta Dantherm

Dantherm AB
Fridhemsvägen 3
SE-602 13 Norrköping
Sverige

Tel. +46 (0)11 19 30 40
E-mail. infose@dantherm.com