Dantherm nätverksarkitektur för hållbara nätverk

Tre hemligheter bakom
en ekonomiskt hållbar
nätverksinfrastruktur

De flesta nätverksoperatörer är eniga om att högeffektiva nätverk måste uppfylla stränga krav på täckning, hållbarhet och tillförlitlighet. Dessutom måste dessa krav uppfyllas inom ramarna för en anvisad budget. På basis av ett exempel som gäller introduktionen av ett nytt TETRA-nätverk i Skandinavien behandlar den här artikeln en innovativ metod för att uppnå ekonomisk hållbarhet, hög täckning, hållbarhet och tillförlitlighet för ny och befintlig nätverksinfrastruktur.

Oberoende av dess egenskaper och användningsområden har globala nätverk i princip samma behov, t.ex. god täckning, driftsäkerhet och kostnadseffektiv drift. När allt kommer omkring är stabilitet och flexibilitet de viktigaste egenskaperna för globala nätverksinfrastrukturer. Men hur är detta möjligt utan att man överskrider de ekonomiska ramarna?

1: Dela på resurserna - strategisk samlokalisering

Organisationen bakom det aktuella projektet använde sig av en innovativ metod när de byggde upp ett nytt TETRA-nätverk i Skandinavien. I samarbete med två av de största mobiloperatörerna i regionen installerade de nödöverföringsutrustning på de befintliga telekomanläggningarna. Detta möjliggjorde en billig landsomfattande täckning genom att man slapp kostnader för både markhyra och inhägnad. Dessutom ingår det nya TETRA-nätverket i en befintlig nätverksinfrastruktur som är känd för sin extremt energieffektiva drift.

Dantherm TETRA-nätverkOavsett om du bygger upp ett nytt nätverk eller ändrar den befintliga konfigurationen innebär samlokalisering, som beskrivs i detta exempel, en hållbar lösning för att minska dina totala nätverkskostnader. För nya nätverk leder denna strategi till omedelbar täckning och minskar kostnaderna för installation, drift och underhåll. Genom att hyra ut ett litet utrymme på tillgängliga telekomanläggningar kan dessutom befintliga nätverk få ett betydande, kontinuerligt bidrag till sina driftskostnader.

2: Kom ihåg vad som ligger till grund för en pålitlig drift (P.S. det handlar inte om redundans…)

Den totala tillgängligheten för ett kommunikationsnätverk ses oftast som ett resultat av stabiliteten hos den avancerade elektroniska utrustningen bakom nätverket - och, självklart, modeordet på området: redundans. En dubbel uppsättning kritiska komponenter och funktioner i ett system bidrar utan tvekan till att öka tillförlitligheten i kommunikationsnätverk. Men när man diskuterar utrustningens hållbarhet och säker kommunikation måste även ta hänsyn till att hela anläggningens prestanda garanteras genom en pålitlig, energieffektiv värmeavledning. Denna aspekt, som ibland kommer i skymundan, fyller en viktig funktion för att skapa pålitliga, ekonomiskt hållbara nätverk.

Elektronikkylning för högre tillförlitlighet

I vårt exempel använde sig de två operatörerna av Dantherm frikyla med hög kapacitet i alla sina anläggningar. Denna likströmsbaserade lösning åstadkommer kylning i ett system på ett sätt som är mindre komplext än i traditionella luftkonditioneringar. Det bidrar till att förenkla och sänka kostnaden för faktorer som är viktiga prestandan, t.ex. konfiguration, felsökning och allmänt underhåll. Genom att använda utomhusluftventilation skyddar lösningen från Dantherm mot driftstörningar på den avancerade elektroniska utrustningen till en extremt låg kostnad jämfört med traditionella luftkonditioneringar (mer om detta i nästa avsnitt). Dessutom kan den likströmsbaserade lösningen drivas med ett nödbatteri – vilket kan vara nödvändigt för anläggningens drift i samband med ett strömavbrott eller om nätverket är överbelastat.

3: Automatiserad styrning - bestäm din strategi och behåll kontrollen

Ekonomisk hållbarhet handlar inte bara om att fokusera på tillförlitligheten för att säkra en stabil inkomst. I vårt exempel har de två operatörerna gjort sig själva ett namn genom att utveckla extremt energieffektiva (och därmed kostnadsbesparande) nätverk. Det har delvis varit möjligt genom att använda frikyla för alla deras anläggningar i det aktuella landet. Varför? Eftersom frikyla är den mest energieffektiva kylmetoden och den faktor som genererar störst besparingar inom elektronikkylning.

Men frikyla kan bara bidra till en ekonomisk drift i kombination med en intelligent styrningsstrategi. Mjukvaran, som ligger till grund för den inbyggda Dantherm-regulatorn i denna kylningslösning, möjliggör en anläggningsspecifik, kapacitetsstyrd kylning. Detta innebär att lösningen bara kyler ned så mycket som krävs för att bibehålla den önskade temperaturen som ställts in i höljet. Dessutom använder enheten i alla lägen den lägsta möjliga mängden energi för att åstadkomma den nödvändiga kylningen.

Slutsats

Organisationen bakom projektet använde sig av en innovativ metod för att garantera ekonomisk hållbarhet, hög täckning, hållbarhet och tillförlitlighet när ett nytt TETRA-nätverk skapades i Skandinavien. Först och främst nyttjade de samlokalisering. Därigenom möjliggjordes en god täckning och låga installationskostnader. Detta bidrog i sin tur till att sänka driftskostnaderna för den befintliga anläggningen. En tillförlitlig, energieffektiv värmeavledning ledde till en hög prestanda för hela anläggningen, vilket fyller en viktig funktion för att skapa pålitliga, ekonomiskt hållbara nätverk. De två operatörerna använder sig av Dantherm frikyla med hög kapacitet i alla sina anläggningar. Denna lösning skyddar mot driftstörningar på den avancerade elektroniska utrustningen till en extremt låg kostnad jämfört med traditionella luftkonditioneringar och drivs med hjälp av ett nödbatteri. Slutligen garanterar det inbyggda styrsystemet en anläggningsspecifik kylning och en exakt kontroll av kylningen OPEX i alla anläggningar. Sammanfattningsvis handlar ekonomisk hållbarhet i nätverksinfrastruktur inte så mycket om att uppfinna hjulet på nytt. Det handlar istället om att komma på nya användningsområden för det.

Hur mycket kan du spara?

Ditt nätverk kan också dra nytta av frikyla - räkna ut hur mycket pengar du kan spara!

Berätta mer om TETRA-nätverk

Ta reda på hur elektronikkylningen bidrar till att öka stabiliteten i nödkommunikationsnätverk.

Rådgivning om energibesparingar

Ta del av en oförbindlig beräkning av hur mycket pengar du kan spara i din anläggning.

Vi ser fram
emot att svara
på dina frågor!

Telefon +46 (0)11 19 30 40

Kontakt formulär