Fem viktiga faktorer vid
fastställning av driftförhållanden
för poolanläggningar inomhus

fredag, mars 22, 2019

 

Poolanläggning med avfuktning från Dantherm

För att kunna beräkna fuktbelastningen för ett poolanläggningsprojekt inomhus behöver man först fastställa driftförhållandena.

För att göra det måste man ta hänsyn till en rad olika faktorer. I den här artikeln tittar vi närmare på de fem viktigaste. 

Du kan få hjälp att fastställa driftförhållanden och fuktbelastning genom att ladda ner vår kompletta 44-sidiga ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” här.

1. Inställning av rumstemperatur


Rumstemperaturen i en poolanläggning bör vara högre än vattentemperaturen, av hänsyn till såväl komfort som budget. Detta minimerar nämligen avdunstningen och därmed behovet av avfuktning. En högre rumstemperatur innebär dock högre uppvärmningskostnader.

Den allmänna rekommendationen är att rumstemperaturen ska vara 2 ºC högre än vattentemperaturen.

Luftens temperatur bör vara 2 ºC högre än vattentemperaturen.

2. Inställning av vattentemperatur


Vid inställning av vattentemperaturen kan det vara bra att utgå från följande riktvärden:

  • Privata pooler och hotell:       26–30 °C
  • Offentliga simhallar:         26–28 ºC
  • Tävlingsbassänger:         24–27 ºC
  • Terapipooler:                     30–36 ºC
  • Bubbelpooler:                                    36–40 ºC​

3. Rätt relativ fuktighet

Den relativa fuktigheten är ett uttryck av det aktuella ångtrycket i luften jämfört med ångtrycket i mättad luft. Den anges i procent, och börvärdet vid hantering av driftförhållandena för en avfuktare ska vara ett RH-värde på 50–60 %.

Valet finns att använda olika börvärden beroende på årstid, så att ett lägre börvärde under vintern (50 % RH) minskar risken för kondensproblem på kalla ytor, och ett högre värde under sommaren (60 % RH) sänker driftskostnaderna. Den högre temperaturen på sommaren gör att kondensproblem inte uppstår.

Ett RH-värde som är högre än 60 % påverkar komfortnivån negativt och ökar risken för kondensproblem och svampangrepp. Ett RH-värde som är lägre än 50 % är heller inte lämpligt eftersom avdunstningen ökar, vilket innebär större avfuktningsbehov och högre driftskostnader.

 

4. Vattenhalt i utomhusluften


Vattenhalten i utomhusluften varierar mycket över året i mer eller mindre hela världen. Från mer än 12 g vatten/kg luft på sommaren ner till 2 g vatten/kg luft på vintern.

Dantherm använder direktivet VDI 2089 som tagits fram av den tyska ingenjörsföreningen Verein Deutscher Ingenieure (VDI) när vi fastställer driftförhållandena i fråga om inomhusförhållanden, utomhusförhållanden och mängd utomhusluft.

VDI har satt ett värde på 9 g vatten/kg luft som typiskt för utomhusluft i norra Europa, och det är denna siffra vi använder i beräkningsverktyget DanCalcTool.

Andra värden för utomhusluft kan dock användas i DanCalcTool, om värdena avviker mycket jämfört med standardvärdet för norra Europa.

Dessutom rekommenderar VDI 2089 att den absoluta vattenhalten i inomhusluften inte bör överstiga 14,3 g vatten/kg luft (54 % RH vid en lufttemperatur på 30 ºC) om vattenhalten i utomhusluften är lägre än 9 g vatten/kg luft, vilket är fallet på vintern.

På sommaren kan inomhusluften få lov att ha en högre vattenhalt, eftersom temperaturen på luften som kommer in utifrån är hög, vilket inte orsakar kondens.

I VDI 2089 anges att utomhusluftens volym måste vara minst 15 % av den cirkulerande luften. Detta gäller för offentliga simhallar och komersiella poolanläggningar. När det gäller tillförsel av utomhusluft i privata poolanläggningar anges inga specifika krav i VDI 2089.

Vattenhalten i utomhusluften är en viktig faktor eftersom den vanligen förändras med årstiderna.

5. Utomhusluftens betydelse


Utomhusluften är inte en faktor som kan påverkas eller ställas in, men den måste ändå tas med i beräkningen då utomhusluftens temperatur och vattenhalt påverkar valet av avfuktare. Vid låga utomhustemperaturer är en ventilationlösning med värmepump mer fördelaktig.

Utomhusluftens vattenhalt (RH-värde) påverkar den totala fuktbelastningen, och om utomhusluftens vattenhalt är högre än den är i luften inne i poolrummet krävs en kondensavfuktare med större kapacitet.

En avfuktare ska i allmänhet väljas och installeras enligt de förhållanden som råder under dagtid eftersom avdunstningen är som störst när poolen används som mest.

När utomhusluft ska användas i installationen måste du utgå från den belastningsnivå som råder på sommaren när fuktbelastningen fastställs. Du måste alltså se till att avfuktaren är tillräckligt stor för att kunna hantera fuktighetsbelatningen från 100 % utomhusluft under sommaren.

På vintern är utomhusluften väldigt torr, så då kommer avfuktarens kapacitet vara tillräcklig.

Du kan få en omfattande genomgång av fastställning av driftförhållanden och fuktbelastning genom att beställa vår kompletta ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” här.


Dantherm är en marknadsledande leverantör av energieffektiva lösningar för klimatkontroll till kunder över hela världen. Fråga din poolleverantör om Dantherms produkter