Kondensavfuktare eller
luftavfuktare...
Vad fungerar bäst för poolanläggningar inomhus?

fredag, mars 22, 2019

 

Poolanläggning med avfuktning från Dantherm

Standardförfarandet för fuktreglering har länge varit att ersätta luften i poolanläggningen inomhus med frisk utomhusluft. Utomhusluft är utmärkt för komfortventilation, men att värma upp den nya luften är mycket energikrävande och därmed kostsamt.

Stigande elpriser och ökande medvetenhet om energiförbrukning har lett till ett större fokus på energibesparing – så även i samband med avfuktning. Därför strävar man idag efter att återcirkulera så mycket luft som möjligt eller återvinna värme via värmeväxlare.

I grund och botten kan en inomhuspool avfuktas på två sätt: med hjälp av antingen en kondensavfuktare eller en luftavfuktare.

Du får komplett vägledning genom att beställa vår 44-sidiga ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar” här.

Avfuktning med hjälp av kondensavfuktare


Till mindre pooler i privatbostäder, hotell eller spa-anläggningar används ofta avfuktare som återcirkulerar luften och kondenserar vattnet med hjälp av en förångarslinga. Denna typ av avfuktare kallas kondensavfuktare.

En kondensavfuktare består av en fläkt, en kylenhet och, vid behov, ett luftintag för utomhusluft.
Kylenheten består av en förångare, en kondensor och en kompressor.

Tillämpning med CDP-kondensavfuktare från Dantherm

Hur fungerar en kondensavfuktare?

I en kondensavfuktare leds den fuktiga luften över en kylslinga (förångaren i kylenheten) så att vattenångan i luften kondenseras till vatten.

Kylenheten fungerar genom att ett köldmedium förångas vid lågt tryck och låg temperatur i förångaren för att sedan kondenseras vid högt tryck och hög temperatur i kondensorn på andra sidan av kompressorn.

Vissa typer av kondensavfuktare gör det möjligt att leda in en del av den torra utomhusluften – upp till 30 % – om det finns särskilda krav på luftkvalitet och komfort eller om avfuktningsbehovet kräver det.

Kondensavfuktaren genererar värme på grund av kondenseringsprocessen och den elektriska energin som används i kompressorn och fläkten. En kondensavfuktare bidrar till en avsevärd värmevinst som bör tas med i beräkningen av den totala värmeförlusten.

Fördelar och nackdelar med kondensavfuktare

En kondensavfuktare är enkel att installera och använda, och kostnaden är lägre. Den genererar dock värme, och har bara kapacitet att ta in en viss mängd utomhusluft.

Avfuktning med hjälp av luftavfuktare


I mindre pooler med höga krav på komfort eller i stora offentliga simhallar är det ofta nödvändigt att byta ut en stor del av luften av både komfort- och hygienskäl. I sådana fall är den bästa lösningen en luftavfuktare.

Vad består en luftavfuktare av?

En luftavfuktare består av en fläkt, en värmeåtervinningsenhet, en blandningsenhet och, vid behov, en värmepump.

I en luftavfuktare byts luften helt eller delvis ut. En del av luftflödet kan med fördel tillåtas återcirkulera, så att allt från 0–100 % av luften cirkuleras, beroende på vilka behov som finns. Luftflödena blandas i avfuktarens blandningsenhet.

Avfuktning med hjälp av luftavfuktare från Dantherm

Hur fungerar en luftavfuktare?

I en luftavfuktare sugs den fuktiga, varma luften ut från poolrummet och ersätts med torr utomhusluft. Energin från den varma, fuktiga luften i poolrummet tas tillvara i värmeåtervinningsenheten, vanligen en plattvärmeväxlare.

I en luftavfuktare utrustad med värmepump fungerar värmepumpen både som avfuktare och värmepump. Denna lösning ger bättre värmeåtervinning och minimerar behovet av tillförsel av utomhusluft. Värmepumpen värmer upp luften och kan även avfukta luften nattetid om så krävs.

Fördelar och nackdelar med luftavfuktare


Det finns flera fördelar med en luftavfuktare. Den ger optimal reglering av fukt och temperatur och gör det möjligt att ersätta upp till 100 % av luften med utomhusluft.
Den ger även tillgång till frikylning och aktiv kylning.

Nackdelen är att kostnaden är högre än för en kondensavfuktare, och att den kräver mer utrymme. En luftavfuktare kan dessutom inte användas när utomhusluften är fuktigare än inomhusluften.

Konfigurationsterminologi i samband med avfuktning från Dantherm

Vad ska du välja?


Mindre pooler och bubbelpooler

Det krävs sällan en stor mängd utomhusluft. I dessa fall är det vanligt att man väljer en kondensavfuktare eftersom kostnaden är lägre och den är enkel att använda.

Medelstora pooler, privatpooler eller hotellpooler

Valet står mellan en kondensavfuktare och en luftavfuktare, och avgörs beroende på flera olika faktorer:

  • Behov i fråga om mängden utomhusluft
  • Komfortnivå
  • Budgetstorlek

Om behoven av utomhuslufttillförsel och komfort är stora och budgeten är tillräckligt stor, bör valet falla på en luftavfuktare.

Stora offentliga simhallar

Det stora antalet användare gör att behovet av tillförsel av utomhusluft är stort, vilket oftast innebär att luftavfuktare är den bästa lösningen.

Om de lokala förhållandena är sådana att utomhusluften under långa perioder är fuktigare än inomhusluften bör valet istället falla på en kondensavfuktare.

Om du vill göra en djupdykning i hur man väljer och dimensionerar rätt avfuktare för en poolanläggning inomhus kan du beställa vår ”Produktguide – Avfuktning av poolanläggningar”.


Dantherm är en marknadsledande leverantör av energieffektiva lösningar för klimatkontroll till kunder över hela världen. Fråga din poolleverantör om Dantherms produkter